கருந்துளைகள் 01 – முரண்படும் இயற்கை விதிகள்

பூமியில் இருந்து ஒரு விண்கலம் பூமியின் ஈர்ப்பு விசையை விட்டு விண்வெளியை அடையவேண்டுமெனில் அது ஒரு செக்கனுக்கு 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கவேண்டும். அவ்வாறான வேகத்தில் பயணித்தே நமது விண்கலங்கள் விண்வெளியை அடைகின்றது. ஒரு கல்லை எடுத்து, வான் நோக்கி வீசி எறிந்தால், அக்கல் சிறிது தூரம் மேலெழும்பி, மீண்டும் கேழே விழுந்துவிடும். நாம் எறியும் வேகத்தைப் பொறுத்து அது மேலெழும்பும் தூரம் வேறுபடும். ஆக நீங்கள் எறியும் கல் மீண்டும் திரும்பி விழாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதை ஒரு செக்கனுக்கு 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்குமாறு எறியவேண்டும். இவ் வேகமானது விடுபடு திசைவேகம் (escape velocity) என அழைக்கப்படும். கோள்களின் திணிவுக்கு ஏற்ப அவற்றின் விடுபடு திசைவேகம் மாறுபடும்,

Read more

Ways The Universe Could End

The universe came into existence by an explosion dubbed as the ‘Big Bang’. Even though such an idea remains as a theory, scientists have produced significant amounts of evidence, including the ever expanding universe to convince the scientific community. However collecting similar evidence for the end of the universe still remains a challenge, especially due to the ‘accelerating universe’ phenomenon. The universe began its expansion since the big bang, however counterintuitively the rate of expansion is increasing with time. Meaning

Read more

கயபுஸா – விண்கற்களை நோக்கி

நாம் தற்போது ரோசெட்டாவின் வால்வெள்ளியை நோக்கிய பயணத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம், மனித இனத்திற்கே ஒரு மிகப்பெரிய மயில்கல் என சொல்லலாம். வானில் தெரியும் வால்வெள்ளியை ஆர்வமாக பார்த்த காலம் போய் தற்போது வால்வெள்ளியில் ஒரு விண்கலத்தை இறக்கும் அளவிற்கு நமது விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்து விட்டது. அதேபோல வான்கற்களை தேடிப்போய் அதனிலிருந்து மாதிரிகளை மீட்டுவரும் ஒரு திட்டமே கயபூஸா திட்டம். ஜப்பானிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தினால் டிசம்பர் 3 இல் அனுப்பப்பட்ட இந்த கயபுஸா2 விண்கலமானது “C” வகையை சேர்ந்த 1999 JU3 என்ற விண்கல்லை நோக்கி செல்கிறது. கயபுஸா2 திட்டமானது ஆனது JAXA (ஜப்பானிய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகம்) வின் இரண்டாவது திட்டமாகும். 2003 இல் முதலாவது கயபுஸா வெற்றிகரமாகப்

Read more

Science Navigators Conduct Science Week for Kids

Science Navigators conducted Science Week for kids. The event held on 8th November 2014 at Science Navigator’s Natural History Museum. It was 3 hours event and multiple seminars for kids were completed. One important part of the event was the question and answers session with kids and S+T representative Tom Dieffenbach in U.S.A We were able to do some little experiments with household items to illustrate some physical and science facts for kids. The next event will be in January

Read more

Singing Fish of Batticaloa – The Long Forgotten History is Renewing

Batticaloa, eastern part of Sri lanka is famous for many things, and one of them is almost forgotten by the current generation even though the emblems and statues reminds us why Batticaloa was once called “Town of Singing Fish”. Singing Fish is not mystery or legend, but rather true phenomena that linger to this date in the lagoons of Batticaloa. Yes this is about kind of fishes which can make musical notes in the dark nights. It is said in

Read more

Indonesian Volcanic Eruption – Covers Cities with White Ash

On 13th February, 2014, night time volcano eruption caused massive disturbance in Indonesian island Java, where the Mount Kelud is located. More than 100,000 people are evacuated, said Indonesian disaster agency. Mount Kelud, known for most powerful eruptions over history, blasted ash and debris more than 12 miles into air and the eruption could be heard upto 200 kilometers away. mount Kelud’s eruption created a white ash bed over an area of 500 km in diameter, covering almost one third

Read more

Your Eyes as Time Machines

Have you ever wished you could go back in time to see what the universe looked like in the past? Well, you are doing that when you look into the sky, where light takes time to come to you. The moon, for example is about 240,000 miles away; it takes light about 1.3 seconds to travel from there to here. If a giant asteroid hit the moon, we wouldn’t see the explosion until 1.3 seconds later. Light from the sun,

Read more

National Ignition Facility Creates Record Amount of Fusion Energy

Scientist at National Ignition Facility, U.S, has created more energy than what they put into the fuel, it is the first time in 50 years of research, scientist could not able to achieve that before. Fusion is the reaction that powers the stars, including our own Sun, and if one could create the same process that energize the core of the star, here in Earth, that will lead to be a source of abundant, cheap and green energy. Still these

Read more

13.6 Billion Years Old Star Found

Astronomers in Australia on Sunday had announced that they have found the oldest star, that is 13.6 billion years old. This star was formed few hundred million years after the big bang. Previously observed known oldest stars are around 13.2 billion years old, they are two stars discovered in 2007 and 2013. This oldest star, the 13.6 billion old one, is actually in our own galaxy – Milky Way and around 6000 light years away from Earth. The star catalog

Read more

Science Visualization Challenge 2013

National Science Foundation and ‘Science’ journal teams up every year to sponsor the International Science and Engineering Visualization Challenge. The challenge is all about bringing meaningful scientific data to beautiful art, that is easily understandable visuals. Last Thursday, 18 winning entries were announced out of 277 submissions for 2013 competition. Here is the list of winners and their work. Photography – First Place Invisible Coral Flows reveal the hidden flow generated by small hairs (cilia) covering the surface of the

Read more
1 2 3