மர்மமாக இசை மீட்டும் மட்டக்களப்பு வாவி

மர்மம் என்னும் சொல்லானது oxford dictionary க்கு இணங்க ‘ஒரு விடையத்தினை விபரிப்பதற்கு அல்லது விளங்குவதற்கு கடினமானதாகவும் சாத்தியமற்றதாகவும் உள்ளது’ எனவரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விளக்கம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இங்கு சொல்லப்படும் மர்மமானது மட்டக்களப்பின் சின்னமாக கருதப்படும் மட்டக்களப்பு வாவியின் மிக விசேடமான பாடும் திறமை ஆகும்.

Read more